Za potrebe usavršavanja u području financija te računovodstva i analize financijskih izvještaja, naši zaposlenici su pohađali stručni seminar na kojem su stekli znanja kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s temeljnim financijskim izvještajima i informacijama koje oni pružaju, osnovnim tehnikama financijske analize, financijskim i poslovnim rizicima u poslovanju, potrebnim analitičkim korekcijama financijskih izvještaja te ekonomskom i tržišnom evaluacijom poslovanja. U ovom blogu objasnit ćemo ključne pojmove ove teme te nastojati približiti vrste i značenje ovih financijskih pojmova koji su u današnje vrijeme potrebni u gotovo svakom poduzeću.

 

Što su to financijski izvještaji i analiza financijskih izvještaja?

Financijski izvještaji predstavljaju:

kvantificirani prikaz poslovanja poduzeća te je njihova analiza vrlo bitna za uspješno upravljanje tvrtkom.

Analiza financijskih izvještaja predstavlja:

„ proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje.“

Analiza financijskih izvještaja:

 1. ispituje ekonomsko i financijsko stanje i rezultat poslovanja neke jedinice računovodstvenog obuhvaćanja na temelju njezinih računovodstvenih izvještaja
 2. osigurava informacije na temelju kojih je moguće prosuđivanje poslovanja u svrhu upravljanja i donošenja odluka
 3. pri analizi financijskih izvještaja koriste se različiti postupci temeljeni na raščlanjivanju i uspoređivanju podataka iz izvještaja:
  1. horizontalna analiza na temelju komparativnih financijskih izvještaja
  2. vertikalna analiza na temelju strukturnih financijskih izvještaja.

Također, postoji više vrsta samih analiza, tako postoje:

 1. analiza odnosa bilančnih pozicija i pozicija u RDiG – Ratio Analysis
 2. horizontalna analiza – apsolutnih i relativnih promjena u pozicijama financijskih izvještaja
 3. vertikalna analiza – analiza structure
 4. analiza trendova kretanja performanse – analiza indeksa– prikazuje kretanje performanse izražene u postocima u odnosu na neku baznu veličinu koja se označava sa 100% (podaci za više godina dijele se podatkom iz bazne godine te se na taj način dobiva postotni odnos performanse određene godine s baznom godinom)
 5. analiza novčanih tokova

 

 

 

Financijska analiza predstavlja temelj za samu procjenu trenutnog stanja poduzeća te donošenju odluka o poduzimanju daljnih akcija. Ključni izvori podataka pri tome su bilanca i račun dobiti i gubitka za potrebe ocjene financijskog položaja te uspješnosti poslovanja poduzeća.

Analiza financijskih izvještaja različitih sektora i djelatnosti zahtjeva uvažavanje njihovih specifičnosti. To naročito dolazi do izražaja kod subjekata čiji se računovodstveni sustavi, računovodstveni standardi i načela financijskog izvještavanja međusobno razlikuju. Osim te različitosti u računovodstvenom tretmanu poslovnih događaja, proračunski korisnici i subjekti drugih sektora razlikuju se i u kontekstu temeljnih ciljeva postojanja. Stoga je neupitna nemogućnost primjene financijskih pokazatelja oblikovanih za poduzeća realnog sektora za ocjenu djelovanja proračunskih korisnika.

Računovodstvo i financijsko izvještavanje proračunskih korisnika temelji se na modificiranoj obračunskoj računovodstvenoj osnovi zbog čega je neophodno oblikovanje prilagođenih financijskih pokazatelja kojima se mogu ocjenjivati ključni aspekti djelovanja proračunskih korisnika.

 

Kome pomažu rezultati financijske analize?

Rezultati financijske analize pomažu:

1. menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti te

2. omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište.

Zbog toga je veoma važno poznavanje osnovnih tehnika i metoda financijske analize za sve korisnike financijskih izvještaja, bilo kad je riječ o internim (npr. menadžment ili vlasnici) ili nekim vanjskim korisnicima (npr. banke, državne institucije…)

 

 

*Image by Photo Mix from Pixabay