• Najvažnije promjene koje donosi novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“ broj 97/2021) odnose se na Mjeru 10, tip operacije 10.1.17 „Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama“ (članak 112c.) te na Mjeru 14 „Dobrobit životinja“ (članak 134.).

Mjera 10, tip operacije 10.1.17. „Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama“ ima za cilj potaknuti poljoprivredne proizvođače da se korištenjem stajskog gnoja umanji ili zaustavi degradacija tla uslijed smanjenja sadržaja organske tvari u tlu. Ovaj tip operacije može se provoditi na površinama koje su u ARKOD sustavu registrirane kao oranice, a mogu biti i površine pod travom, travolikom pašom i djetelinom.

Za potporu nisu prihvatljive:

 • površine trajnih travnjaka,
 • trajnih nasada,
 • plastenici,
 • staklenici,
 • kao i zemljište na ugaru te
 • zemljište na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje.

Promjene koje donosi novi Pravilnik (članak 112c.):

 1. iznimno za 2021. godinu produljuje se rok za dostavu obvezne dokumentacije (petogodišnji plan gnojidbe, analiza tla i analiza stajskog gnoja te računi za obavljene analize) do 15. prosinca 2021.,
 2. propisuje se prihvatljivost i sadržaj analize tla te se navodi kako ista ne smije biti starija od 3 godine i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: reakciju tla (pH KCI i H2O), sadržaj humus, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala). Iznimno za 2021. godinu prihvatljive su sve analize napravljene prema odredbama do stupanja na snahu izmjena i dopuna Pravilnika,
 3. propisuje se postupanje pri provedbi analize tla u slučaju kada je površina svih ARKOD parcela za koje se traži potpora manja od 1 ha na način da se za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od 1 ha provodi analiza samo najveće ARKOD parcele.

Mjera 14 „Dobrobit životinja“ ima za cilj poboljšati uvjete držanja i uzgoja u intenzivnim stočarskim sustavima te uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise u uzgoju goveda, svinja, peradi, koza i ovaca. Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) upisani u Upisnik poljoprivrednika, a natječaj je trenutno u najavi.

Promjene koje donosi novi Pravilnik (članak 134.):

Propisana je obveza korisniku da za kategoriju odbijena prasad do 15. siječnja 2022. godine dostavi Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) na uvid Registar svinja na gospodarstvu ili ispis iz Registra te popunjen obrazac 35. iz Priloga 4.

Temeljem dvije dostavljene evidencije HAPIH će utvrditi osnovicu za izračun UG za kategoriju odbijena prasad na sljedeći način:

 • ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu veći od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika za osnovicu se uzima broj grla iz Obrasca 35.
 • ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu manji od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika za osnovicu se uzima broj prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu

Osnovica za izračun UG kod kategorije svinje za tov je broj grla ocijenjen i razvrstan u T1 i T2 kategorije na liniji klanja i/ili broj izvezenih grla tovnih svinja (podaci navedeni u Međunarodnom tovarnom listu (CMR)).

Radi usklađivanja sa odredbama članka 15. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) i Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) izmijenjene su odredbe Pravilnika koje se odnose na donošenje odluka o iznosu prava na potporu, odluka o povratu sredstava te na postupak žalbi (prigovora).

 

 • VRH – PODUZETNIČKI INKUBATOR D.O.O. nudi konzultantske usluge savjetovanja, pripreme dokumentacije i provedbe Natječaja. Ukoliko Vam trebaju konzultantske usluge, javite nam se na e – mail: info@dopvrhinkubator.hr