• Vlada je usvojila Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO), koji je odobren od strane Europske komisije u srpnju 2021.Na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. Vlada je donijela Odluku o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. kojom se utvrđuje institucionalni okvir i postupci povezani s koordinacijom vezanom uz provedbu aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije – Mehanizma za oporavak i otpornost na razini Vlade Republike Hrvatske.Odlukom se ujedno određuju institucije koje obavljaju funkcije upravljanja, koordinacije i praćenja provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i drugih tijela te njihove funkcije i odgovornosti.Sastavni dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) je poglavlje o financiranju obnove zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.Nacionalni plan sadrži prijedloge projekata u šest područja ukupne vrijednosti 49,1 milijardi kuna.

 

  • Plan je strukturiran tako da obuhvaća pet komponenti i jednu inicijativu:
  1. GOSPODARSTVO
  2. JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA
  3. OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE
  4. TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA
  5. ZDRAVSTVO
  6. INICIJATIVA: OBNOVA ZGRADA

 

 

GOSPODARSTVO

Kao većina gospodarstava u Europi i svijetu koji su teško pogođeni posljedicama pandemije tako je i hrvatsko gospodarstvo zabilježilo pad aktivnosti od 8,4% u 2020. godini.

Od 49,1 milijarde kuna vrijednosti projekata predloženih u Planu, na gospodarstvo se odnosi 54% tražene alokacije NPOO-a.

Dugoročno je potrebno usmjeriti aktivnosti na jačanje konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva kroz sustavno integriranje održivog razvoja, zelene i digitalne tranzicije te razvojni iskorak utemeljen na inovacijama, novim tehnologijama i internacionalizaciji poslovanja.

Cilj reformi u Planu oporavka biti:

– primjena modela održivog razvoja, uz kvalitetnije upravljanje vodnim resursima,

– učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom i

– prijelaz na kružno gospodarstvo.

 

JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA

U svrhu izgradnje otpornije i pravednije države, prvenstveno dolazi do provedbe reformi i povezanih ulaganja kojima je cilj izgradnja učinkovite, digitalne i kompetentne javne uprave. Također, od velike je važnosti da se nastavi daljnji razvoj nepristranog i učinkovitog pravosuđa koje je dostupno svima, kao i kvalitetno upravljanje državnom imovinom.

Planom oporavka i otpornosti predviđa se provedba mjera za povećanje kvalitete pružanja usluga državne i javne uprave kroz funkcionalno spajanje određenih poslovnih procesa i njihovu digitalizaciju. Unaprijedit će se postupanje u sudskim postupcima i ojačati elektronička komunikacija na sudovima što uključuje i unaprjeđenje sustava borbe protiv korupcije na svim razinama vlasti.

 

OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE

Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na:

– unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja,

– na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja,

– kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj – pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva.

 

TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA

Predložene mjere u Planu oporavka i otpornosti usmjerene su prema nastavku ulaganja u očuvanje radnih mjesta i prema jačanju otpornosti gospodarstva kroz aktivne mjere zapošljavanja.

– Također, predviđene su nove mjere aktivne politike zapošljavanja kojima je cilj povećanje konkurentnosti i zapošljivosti. Te mjere se temelje na uključivanju kriterija važnih za ostvarivanje zelene i digitalne tranzicije. 

– u Planu oporavka i otpornosti predložene su reforme i povezana ulaganja kojima je cilj poticanje cjeloživotnog učenja i usavršavanja radnika kako bi se mogli prilagoditi novim izmijenjenim okolnostima na tržištu rada.

– Mjere koje su predložene uključuju i moderniziranje zakonodavnog okvira. 

– Planom oporavka i otpornosti predložene su mjere za unaprjeđenje sustava socijalne zaštite radi smanjivanja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, gdje se posebna pozornost posvećuje razvoju i dostupnosti socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine.

 

ZDRAVSTVO

Provedbom Plana oporavka i otpornosti i obuhvaćenim reformama i ulaganjima u zdravstvo, unaprijedit će se zdravstvena skrb na svim razinama te pridonijeti dostupnosti kvalitetne skrbi u svim dijelovima Hrvatske.

Plan će pridonijeti poboljšanju integracije preventivne, kronične i dugotrajne skrbi te osigurati veću dostupnost zdravstvene zaštite socijalno najugroženijem stanovništvu.

 

INICIJATIVA: OBNOVA ZGRADA

Programima koji su obuhvaćeni ovom sastavnicom Plana oporavka i otpornosti poticat će se cjelovita obnova zgrada i visokoučinkoviti alternativni sustavi. Posebna pažnja posvetit će se osiguravanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštiti od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću.

Cilj Inicijative – pridonijeti valu obnove zgrada, što podrazumijeva transformaciju u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada. Ulaganja će pridonijet djelotvornijoj obnovi nakon potresa te seizmičkoj sigurnosti zgrada.