Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je dokument koji će odrediti kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Hrvatskoj.

Nacionalna razvojna strategija:

– je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske

– sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

– određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proces izrade i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru u 2020. i početak provedbe 2021. te ostvarivanje željenih rezultata do 2030. pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Hrvatskoj.

CILJ: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Razvojni smjerovi i strateški ciljevi trebaju pridonijeti tome da Hrvatska što bolje iskoristi svoje potencijale, da se otklone gospodarske i društvene štete prouzročene globalnom krizom i potakne što brži oporavak Hrvatske.

Pri definiranju samih strateških ciljeva i smjerova uzeti su u obzir ciljevi postavljeni u okviru Europskog zelenog plana i Europskog teritorijalnog programa 2030. Ova Strategija pruža okvir za provedbu strateških ciljeva čije će ispunjavanje omogućiti ostvarivanje zacrtanih razvojnih smjerova i definirane vizije Hrvatske 2030. godine.

 • 4 RAZVOJNA SMJERA:
 1. ODRŽIVO GOPODARSTVO I DRUŠTVO
 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE
 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA
 4. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ

 

 

ODRŽIVO GOPODARSTVO I DRUŠTVO

 • Strateški ciljevi:
 1. SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
 2. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
 3. SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
 4. SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

 

JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

 • Strateški ciljevi:
 1. SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
 2. SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
 3. SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

 

ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

 • Strateški ciljevi:
 1. SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
 2. SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
 3. SC 10. Održiva mobilnost
 4. SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

 

RAVNOMJERAN REGIONALAN RAZVOJ

 • Strateški ciljevi:
 1. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
 2. SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

 

 

*Image by deluxtrade from Pixabay