Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini.

 

Cilj Poziva – psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata) a što je vidljivo iz njihovog statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi telefona (mobilni i fiksni) i interneta koji glase isključivo na udrugu,
 • troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti,
 • ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge – stručnjaka u dijelu provođenja aktivnosti koje se odnose na psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata, o čemu udruga prilaže dokaz o osposobljenosti istoga (diploma, uvjerenje o osposobljenosti ili drugi dokaz)
 • trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20 %odobrenog iznosa
 • zaštitna oprema (maske i dezinfekcijska sredstva)
 • troškovi sitnog uredskog materijala (toner, papir i sl.) nužnog za provođenje aktivnosti
 • troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i sl.)
 • kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20% odobrenog iznosa
 • neizravni troškovi (režijski troškovi/troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20% odobrenog iznosa
 • troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja)
 • promidžbeni materijal neophodan za provedbu aktivnosti
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 10.000.000,00 kn.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri (3) prijave, a ukoliko podnosi više od jedna prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno na zasebnim obrascima za prijavu.