Obrtna sredstva se mogu koristiti za:

 1. financiranje tekućeg poslovanja (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, uključujući PDV)  te
 2. podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje tri mjeseca u 2019. godini, a koja su:

  1. zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine,
  2.  ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu
  3. ili su u 2020. godini ostvari pad prihoda od 20% i više u odnosu na 2019. godinu, a koja su sa potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti, odnosno, jedinice područne (regionalne)samouprave razvrstane u I. skupinu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, a to su Brodsko-posavska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija i Virovitičko-podravska županija.

Prihvatljivi korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije: 

  1. imaju status “subjekta malog gospodarstva”
  2. imaju više od 50% privatnog vlasništva
  3. nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci,
  4. nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama
  5. imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
  6. uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu
   plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
  7. nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Zajam se može odobriti po sljedećim uvjetima:

Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos: do 380.000,00 kuna

Kamatna stopa: 0.25%

Rok korištenja: 6 mjeseci

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: zadužnica korisnika zajma

Potpora: de minimis/državna potpora u skladu s Privremeni okvirom

Namjena: obrtna sredstva – 100% iznosa zajma